Statut

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14), Skupština Udruge distrofičara Krapina na sjednici održanoj 23. rujna 2015. godine  usvojila je

 

S  T  A  T  U  T

UDRUGE DISTROFIČARA KRAPINA

 

I.  OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge distrofičara Krapina (u daljnjem tekstu Udruge), o zastupanju, o ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu, o pravima i obvezama članova, o upravljanju Udrugom, o tijelima Udruge, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i trajanju mandata, o stegovnom postupku, o udruživanju i ustrojstvenim oblicima Udruge, o imovini Udruge, načinu stjecanja imovine i raspolaganju s mogućom dobiti, o prestanku postojanja Udruge, o likvidatoru, o raspolaganju s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te drugim pitanjima značajnim za djelovanje Udruge.

 

Članak 2.

Udruga ima naziv: Udruga distrofičara Krapina

Skraćeni naziv udruge glasi: UDK

Sjedište udruge je u Gornjem Jesenju, ulica Gornje Jesenje 45

Engleski naziv Udruge je: Muscular distrophy society of Krapina  

Udruga djeluje na području Krapinsko-zagorske županije

Prema Registru, djelatnost Udruge ima socijalno – humanitarne ciljeve

 

Članak 3.

Udruga distrofičara Krapina je neprofitna, nestranačka i  nevladina  udruga  koja djeluje u korist javnog dobra i kao pravna osoba registrirana pri Uredu za opću upravu Krapinsko-zagorske županije. Oblik je dobrovoljnog okupljanja i organiziranja aktivnosti osoba s  invaliditetom (osoba oboljelih od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti) radi zaštite i promicanja zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa i ciljeva, senzibiliziranju javnosti za specifične potrebe svojih članova i mogućnosti njihovog zadovoljenja bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 25mm. U vanjskom krugu pečata stoji ispis Udruga distrofičara Krapina, a u sredini međunarodni znak pristupačnosti.

Udruga ima i pečat pravokutnog oblika dužine 60 mm, širine 20 mm, unutar kojeg je ispisan puni naziv, sjedište i broj telefona-faxa Udruge.

Članak 5.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika, Udrugu zastupa i predstavlja dopredsjednik ili osoba po ovlaštenju predsjednika Udruge  ili  Upravnog odbora.

 

II.  CILJEVI, CILJANA SKUPINA, PODRUČJE DJELOVANJA  I  DJELATNOST  UDRUGE

 

Članak 6.

Temeljni ciljevi Udruge su aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti, sukladno odrednicama Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, kako bi se uvažavale specifičnosti u njihovom svakodnevnom životu i radu, poštivalo njihovo dostojanstvo i uvažavala njihova ljudska prava, te kako bi se izjednačile mogućnosti i uvjeti u njihovoj zajednici.

Poseban cilj udruge je stvaranje partnerskih odnosa s lokalnom upravom i samoupravom radi ostvarivanja materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge.

 

Članak 7.

Ciljana skupina Udruge su osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti (u daljnjem tekstu: članovi), članovi njihove obitelji, građani - opća populacija i lokalna zajednica.

 

Članak 8.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su: socijalna djelatnost, ljudska prava, obrazovanje, zapošljavanje, zaštita zdravlja, suzbijanje i zaštita od diskriminacije osoba s invaliditetom, promicanje i zagovaranje prava osoba s invaliditetom, gospodarska djelatnost.

 

Članak 9.

Temeljne ciljeve udruga ostvaruje obavljajući sljedeće djelatnosti:

 • učlanjuje i vodi evidenciju o članstvu; animira osobe s invaliditetom, njihove srodnike i prijatelje te ugledne javne radnike da se učlanjuju u Udrugu,
 • inicira, planira i realizira programe koji promiču socijalnu, medicinsku, edukativnu i profesionalnu rehabilitaciju, te zapošljavanje članova, odraslih osoba, mladih i djece mišićnom distrofijom i srodnim neuromuskularnim bolestima,
 • uključuje članove u aktivnosti lokalne zajednice i suživot u lokalnoj zajednici iz koje dolaze,
 • sakuplja i širi informacije o životnim prilikama, te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života osoba s invaliditetom,
 • aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, obavlja prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, te daje upute, savjete i preporuke pri rješavanju problema svojih članova,
 • javno zagovara unapređivanje društvenog položaja i uloge osoba s mišićnom distrofijom i ostalim neuromuskularnim bolestima u svrhu izjednačavanja mogućnosti,
 • aktivno sudjeluje, bilo neposredno ili posredno putem nacionalnog saveza, u predlaganju novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom, inicira i predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa, te  pomaže članovima i njihovim obiteljima u ostvarivanju njihovih prava (moralnih, ljudskih, materijalno- financijskih, obiteljskih ..) i poboljšanju socijalnog statusa,
 • organizira  stručne i edukativne, športske i rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge,
 • promiče umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge, te kulturno-zabavne programe,
 • organizira različite oblike odmora, rehabilitacije, zabave, susrete i druženja članova,
 • provodi kampanje, manifestacije i druge aktivnosti koje služe podizanju javne svijesti oosobama s mišićnom disrofijom i ostalim neuromuskularnim bolestima i njihovim pravima,
 • pomaže moralno, stručno, materijalno ili financijski, inovatore i inicijatore originalnih izuma, ideja i programa na području promicanja kvalitete života osoba s invaliditetom,
 • u skladu s mogućnostima pomaže članove Udruge u provođenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, kod medicinske rehabilitacije, kod uklanjanja građevinsko-urbanističkih barijera, nabavke ili prilagodbe specijalnih pomagala i u drugim opravdanim prigodama,
 • surađuje s lokalnim, gradskim i državnim organima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno pa i osobno vezani za rješavanje problematike osoba s invaliditetom,
 • obavlja poslove i zadatke koji su  u sklopu lokalne uprave, a preneseni u djelokrug rada Udruge ili ih grupa članova (sekcija) udruge postave kao obavezu pred svoju Udrugu radi zadovoljavanja potreba sveukupnog članstva a u iznimnim slučajevima i konkretnog člana,
 • surađuje s tijelima javne vlasti pri kreiranju regionalnih i lokalnih planova i strategija za osobe s invaliditetom,                                                      
 • surađuje sa srodnim tuzemnim i inozemnim udrugama osoba s invaliditetom radi razmjene iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta za članove,
 • surađuje s proizvođačima, serviserima i distributerima ortopedskih i drugih pomagala, te  specijaliziranim tvrtkama i subjektima spremnim na suradnju,
 • pomaže sve akcije u gradu i susjednim općinama na uklanjanju građevinsko - urbanističkih barijera te inicira i potiče akcije vezane za izgradnju, adaptaciju, preuređenje i opremanje objekata i ustanova namijenjenih liječenju i rehabilitaciji, zdravstvenom turizmu i odmoru, rekreaciji i športu, smještaju, stanovanju, školovanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom,
 • sudjeluje u aktivnostima nacionalnog Saveza u koji je Udruga uključena
 • obavlja službu prijevoza za članove Udruge, koja se regulira posebnim pravilnikom,
 • prati primjenu Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih tijela koje se odnose na prava i status osoba s invaliditetom;
 • sudjeluje u suzbijanju diskriminacije osoba s mišićnom disrofijom i ostalim neuromuskularnim bolestima i ostalim djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije,
 • provodi prevenciju svih oblika nasilja nad osobama s mišićnom distrofijom i ostalim neuromuskularnim bolestima, posebice ženama i djecom,
 • zagovara sustavno materijalno-financijskog okvira za održivost programskih sadržaja udruga,
 • sprečava institucionalizaciju i potiče deinstitucionalizaciju osoba s mišićnom disrofijom i ostalim neuromuskularnim bolestima,
 • promiče društvenu solidarnosti,
 • organizira edukativne radionice i aktivnosti za zaštitu i promicanje ljudskih prava,
 • potiče razvoj volonterstva, uključuje i vodi evidenciju o volonterima i odrađenim volonterskim satima, te izdaje potvrde za isto,
 • obavlja i sve druge poslove koji su od interesa za Udrugu i njezine članove, te za sve osobe s invaliditetom.

 

Članak 10.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga može sukladno zakonskim propisima obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

- edukacija, obučavanje i obrazovanje,

- trgovina,

- izrada i prodaja suvenira,

- umjetnost, zabava i rekreacija,

- ugostiteljstvo,

- usluge prijevoza.

 

Višak prihoda nad rashodima ostvaren obavaljanjem gospodarske djelatnosti koristiti će se isključivo za ostvarivanje ciljeva propisanih Statutom.

 

Članak 11.

Ciljeve i djelatnosti iz članka 6. i 9. ovoga Statuta Udruga  i njena tijela izvršavaju, razrađuju i konkretiziraju sukladno donošenjem strateškog plana i drugih planskih dokumenata.

 

Članak 12.

Za izuzetne zasluge i zalaganja te doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge – Udruga dodjeljuje posebne nagrade i priznanja:

 • članovima, srodnim udrugama i Savezima,
 • uredima, ustanovama, organizacijama i osobama,
 • donatorima.

 

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Upravni odbor.

 

III.  JAVNOST  RADA  UDRUGE

 

Članak 13.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruga ostvaruje na načine:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko - komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • te putem sredstva javnog priopćavanja,
 • informativnim glasilima,

 

U izuzetnim slučajevima tijelo koje saziva sjednicu može donijeti odluku o uskraćivanju uvida u spise i isključiti javnost sa sjednica tijela Udruge ako bi se radilo o podacima ili slučajevima koji su zakonom ili drugim podzakonskim propisima određeni kao službena ili poslovna tajna ili se tiču osobnih podataka njezinih članova.

 

IV.  ČLANSTVO

Članak 14.

Članom Udruge može postati pod jednakim uvjetima svaka osoba bez obzira na rasu, boju, spol, jezik, vjeroispovjest, narodnost, etničku pripadnost, političko i drugo uvjerenje, socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, vrstu i uzrok invalidnosti kao i stupanj oštećenja.     

 Članstvo u udruzi može biti: redovno, pridruženo, nominalno i počasno.

             .

              Redovnim članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske obolio od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti.

               Redovnim članom može postati i roditelj/staratelj malodobnog djeteta oboljelog od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti..

 

              Pridruženim članom udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji stručnim radom, donacijom ili na neki drugi način pomaže rad Udruge i pruža pomoć osobama s invaliditetom bez prava odlučivanja u tijelima Udruge.

 

               Nominalni članovi su maloljetne osobe, osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članak 15.

Odluku o primitku u redovno članstvo donosi predsjednik.

Odluku o dodjeli statusa pridruženog člana udruge donosi Upravni odbor.

Posebnom odlukom Skupština na prijedlog Upravnog odbora može proglasiti počasnim članom zaslužne pojedince ili donatore, koja se izdaje u pisanom obliku.

 

Članak 16.

Evidencija članova udruge vodi se u registru članova. Registar članova sastoji se od popisa članova, koji sadrži sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi, adresi prebivališta, jedinstvenom matičnom broju građana (JMBG), broju telefona, e-mail adresi, postotku oštećenja, tipu dijagnoze i ortopedskom pomagalu.

 

Registar se vodi elektronički i kroz pomoćne knjige evidencije.

Registar članova vodi predsjednik udruge.

 

Članak 17.

Redovnim članovima udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 18.

Prava redovnih članova Udruge jesu:                        

 • da biraju i budu birani u organe i  tijela Udruge,
 • da neposredno ili posredno sudjeluju u radu i aktivnostima Udruge,
 • da traže podršku Udruge za ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih prava kao i specifičnih prava i zadovoljavanje specifičnih potreba,
 • da djeluju na ostvarenju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana,
 • da budu informirani o djelatnostima Udruge.

 

Članak 19.

Dužnosti članova jesu:                     

 • da sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima, interesima, te zajedničkom interesu Udruge, izvršavaju obveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima koje je usvojila ili im je pristupila Udruga,
 • da aktivno doprinose radu Udruge,
 • da u svojem neposrednom okruženju promiču interese osoba s invaliditetom i interese Udruge,
 • da štite ugled i čuvaju imovinu Udruge,
 • da plaćaju članarinu.

 

Članak 20.

Skupština određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Od obveze plaćanja članarine, mogu biti oslobođeni redovni članovi udruge temeljem podnošenja osobne zamolbe na početku svake godine, ukoliko su socijalno ugroženi, djeca, učenici, studenti i slično.

 

Odluku o oslobađanju redovnih članova od plaćanja članarine donosi Upravni odbor u roku od 30 dana od dana podnošenja zamolbe.

 

Članak 21.

Članstvo u udruzi prestaje dragovoljnim istupom, smrću, brisanjem ili isključenjem.

Upravni odbor može brisati iz članstva onog člana koji  neopravdano dulje vrijeme - a najmanje godinu dana - bez opravdanog razloga ne ispunjava dužnosti redovnih članova Udruge.

Upravni će odbor isključiti iz Udruge člana koji nije poštivao odredbe ovog Statuta i koji je grubo narušio ugled Udruge temeljem provedenog stegovnog postupka.

Odluka o isključenju iz članstva udruge donosi se većinom glasova članova Upravnog odbora.

Odluka o isključenju ili brisanju iz članstva dostavlja se članu pismenim putem uz obrazloženje, a on na istu ima pravo žalbe Skupštini Udruge.

Predmet žalbe će se razmatrati na sljedećoj Skupštini do kada je članstvo u mirovanju.

Odluka Skupštine Udruge je konačna.

 

V.   UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE 

 

Članak 22.

Udrugom upravljaju članovi neposredno ili preko svojih izabranih zastupnika.

Članovi upravljaju Udrugom neposredno osobnim izjašnjavanjima na sjednicama Skupštine.

 

Članak 23.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor

 

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi članovi Udruge, ali samo redovni članovi i osobe s navršenih 14 godina života uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika mogu odlučivati na Skupštini.

U Skupštinu mogu biti birana do dva člana iz redova aktivista i suradnika različitih profila stručnosti i zanimanja koji su svojim djelovanjem pridonijeli uspješnom izvršavanju ciljeva i zadataka Udruge.

Počasni članovi sudjeluju na Skupštini bez prava odlučivanja.

Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jedanput godišnje, a sjednica Izborne skupštine održava se svake četvrte godine, dok  se Izvanredna skupština saziva po potrebi.

 

Članak 25.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor udruge na vlastitu inicijativu. U odluci za sazivanje Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red, Poslovnik o radu Skupštine, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine, Nadzorni odbor ili jedan od ustrojbenih oblika Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.

Odluka o sazivanju Skupštine treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice. 

 

Članak 26.

Skupštini predsjedava predsjednik udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, a potpisuje ga zapisničar, dva supotpisnika i predsjedatelj Skupštine.

 

Članak 27.

Skupština može raditi i pravovaljano odlučivati ako joj je nazočna natpolovična većina članova Skupštine. Ako odaziv nije natpolovičan u zakazano vrijeme, početak rada Skupštine odgađa se za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako je nazočno više od jedne četvrtine članova Skupštine.

 

Članak 28.

Zastupnici Skupštine izjašnjavaju se javnim glasovanjem, ukoliko nije Poslovnikom drugačije uređeno ili ne odluče da se glasuje tajno (izbor predsjednika, potpredsjednika, članova Upravnog i Nadzornog odbora, likvidatora).

 

Članak 29.

Skupština donosi odluke većinom glasova članova.

Dvotrećinska suglasnost članova Skupštine potrebna je:

 • za usvajanje Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna,
 • za donošenje odluke o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge,
 • za davanje ovlaštenja za predstavljanje ustrojstvenog oblika Udruge.

 

Članak 30.

Skupština udruge:

 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi i mijenja program djelatnosti i planove rada,
 • donosi financijski plan,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i o materijalnom i financijskom poslovanju Udruge,
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika Udruge,
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
 • bira i razrješava likvidatora udruge,
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Upravnog odbora,
 • obavlja i druge poslove određene zakonima ili Statutom.

 

Članak 31.

Predsjednika udruge bira Skupština na mandat od četiri (4) godine na prijedlog Upravnog odbora.

Predsjednik udruge ujedno je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

 

Predsjednik zastupa udrugu, odgovara za zakonitost rada Udruge, pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Upravnog odbora, brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njenih tijela, rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora, potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Udrugu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom. Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Udruge, te dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u svim ga poslovima zamjenjuje dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik ili Upravni odbor.

Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.

 

Članak 32.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

- na vlastiti zahtjev,

- u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od mjesec dana.

 

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

 

Članak 33.

Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo Skupštine Udruge.

Upravni odbor ima pet (5) članova, uključujući predsjednika Udruge.                                                                                                              

 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine. U Slučaju da za trajanje mandata pojedini članovi Upravnog odbora budu spriječeni sudjelovati u njegovu radu ili zbog bilo kojeg razloga odustanu od rada, Upravni odbor je ovlašten da umjesto tog člana kooptira drugog redovitog člana Udruge u sastav Upravnog odbora.

 

Upravni odbor može na upražnjeno mjesto postaviti najviše dva (2) člana s mandatom do prve naredne Skupštine, kada se obavljaju izbori na upražnjena mjesta.

 

Članak 34.

Predsjednik udruge saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

Upravni odbor može odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 35.

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Udruge kojoj podnosi  izvješće o svom radu. Svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

 

Članak 36.

Upravni odbor:

 • saziva Skupštinu udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada, Poslovnika i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćenje,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja sredstvima i imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge,
 • verificira mandat predstavnika Udruge u saveze ili zajednice srodnih udruga,
 • imenuje komisije i stručna tijela po potrebi, te im određuje zadatke,
 • donosi opće akte Udruge po ovlasti Skupštine,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima udruge,
 • donosi odluku o zapošljavanju stručnih djelatnika u Udruzi.

 

Članak 37.

Nadzorni odbor:

 • nadzire zakonitost akata i zakonitosti rada Udruge,
 • nadzire financijsko poslovanje Udruge i izvršavanje programa, projekata i drugih obveza Udruge,
 • nadzire raspolaganje imovinom Udruge,
 • nadzire vođenje popis članova Udruge i uplatu članarine
 • na osnovu saznanja do kojih dođe nadzorom poslovanja, daje savjete i preoporuke za unapređenje rada Udruge te o tome obavještava Skupštinu i nadležna tijela Udruge,
 • podnosi Skupštini Udruge pismeni izvještaj o obavljenom nadzoru

 

Članak 38.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština udruge iz sastava redovnih članova, a predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora iz svog sastava.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Ako član Nadzornog odbora iz nekog razloga ne može obnašati svoju dužnost (bolest, smrt, preseljenje..), Upravni odbor će na njegovo mjesto postaviti zamjenika do prve Skupštine.                                                                                                       

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a odluke se donose većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

 

Članak 39.

Upravni odbor može povremeno ili trajno uposliti ili na drugi način u skladu sa zakonom angažirati potrebne djelatnike za obavljanje stručnih ili administrativnih poslova u udruzi.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti djelatnika stručne službe i udruge utvrđuju se Ugovorom o radu koji zaključuje svaki pojedini djelatnik s udrugom koju zastupa predsjednik udruge.

 

Radom Stručne službe rukovodi predsjednik i odgovoran je za njezin rad.

Financijska sredstva za angažiranje djelatnika stručne službe osigurava Udruga.

 

VI.  STEGOVNI POSTUPAK 

 

Članak 40.

Članovi Upravnog odbora, komisije i drugih radnih tijela  za svoj rad odgovorni su organu koji ih je izabrao, odnosno imenovao.

Svaki član organa ili radnih tijela odgovoran je pojedinačno za svoj rad i za rad organa ili radnog tijela kojeg je član.

Ako članovi organa i radnih tijela svoje dužnosti i obaveze obavljaju u suprotnosti s odredbama  Statuta i drugih općih akata Udruge ili se nemarno odnose prema preuzetim obvezama, može se pokrenuti postupak za opoziv pojedinog člana ili stegovni postupak.

 

Postupak za opoziv ili stegovni postupak može se pokrenuti na zahtjev Nadzornog odbora ili najmanje deset (10) članova Skupštine putem Stegovne komisije koju po potrebi imenuje Upravni odbor.

 

Članak 41.

Upravni odbor imenuje tri (3) člana Stegovne komisije. Stegovna komisija donosi Poslovnik o svom radu.

Ako član Stegovne komisije iz nekog razloga ne može obnašati svoju dužnost (bolest, smrt, preseljenje..), Upravni odbor će na njegovo mjesto postaviti drugog člana.

Stegovna komisija vodi postupak i predlaže mjere Upravnom odboru koji može izreći stegovnu mjeru opomene ili isključenja iz Udruge.

Odluke o stegovnom postupku donose se većinom glasova članova Upravnog odbora.

 

Članak 42.

Protiv odluke Upravnog odbora u stegovnom postupku može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini udruge, koja će svoju konačnu odluku donijeti na svojoj prvoj sjednici

 

VII.  UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

 

Članak 43.

Udruga se može udružiti u nacionalni savez.  Putem nacionalnog saveza ostvaruje se kontakt sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom. Hrvatske, europskim i svjetskim asocijacijama, dok Udruga ostvaruje međunarodnu suradnju s udrugama istog ili sličnog nivoa organiziranja.

 

Odluku o udruživanju i izboru delegata donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora. 

Članak 44.

Ustrojstveni oblici Udruge su sekcije ukoliko se za njih ukaže potreba.  

Svaka sekcija je zastupljena s najmanje jednim (1) predstavnikom u Upravnom odboru.

 

Članak 45.

Redovni članovi Udruge, zbog ostvarivanja posebnih interesa mogu po svom nahođenju i dragovoljno osnivati ogranke (podružnice, sekcije, klubove i druga tijela) na području Krapinsko-zagorske  županije, bez statusa pravne osobe.

 

Cilj osnivanja ogranka (podružnice, sekcije, kluba ili drugih tijela) može biti lakše i efikasnije rješavanje specifičnih poblema članova prema mjestu stanovanja ili organiziranje različitih aktivnosti (športskih, kulturnih, edukativnih, uslužnih i sl.).

 

Članak 46.

Inicijativu za osnivanje ustrojstvenog oblika Udruge trebaju dati najmanje tri  redovna člana Udruge.

Pokrenuta inicijativa o osnivanju ustrojstvenog oblika udruge ostvaruje se uz pomoć i podršku Upravnog odbora.

Odluku o davanju ovlaštenja za predstavljanje ustrojstvenog oblika Udruge donosi Skupština udruge na mandat od četiri (4) godine.

 

Ustrojstveni oblici Udruge imaju svoje programe (koji su sastavni dio cjelovitog programa Udruge i mogu se donijeti sukladno ovom Statutu), pravila o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada koje donose članovi u skladu s programom rada Udruge i ovim Statutom.

 

VIII.  IMOVINA UDRUGE I  NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 47.

Imovina udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, te prava i obaveze Udruge.

 

Članak 48.

Udruga stječe imovinu:

 • uplatom članarina,
 • dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • obavljanjem gospodarske djelatnosti,
 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna,
 • financiranjem programa i projekata udruge iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • financiranjem programa i projekata udruge iz fondova i/ili inozemnih izvora,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • nepokretne i pokretne stvari,
 • i druga imovinska prava.

 

Članak 49.

Sredstva Udruge raspoređuju se okvirno financijskim planom za svaku kalendarsku godinu.

Imovinom Udruge raspolaže Upravni odbor prema odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima.

 

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge.

 

IX.   PRESTANAK  UDRUGE

 

Članak 50.

Udruga prestaje sa radom odlukom Skupštine ili ukoliko se ispune zakonske pretpostavke.

Odluka Skupštine o prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

 

Članak 51.

U navedenim slučajevima iz članka 50. provodi se postupak likvidacije.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

Članak 52.

Likvidator je dužan provesti postupak likvidacije sukladno Zakonu o udrugama.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge. Likvidator ne mora, ali može biti član udruge, pa tako likvidator može biti i osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Skupština može na prijedlog Upravnog odbora opozvati likvidatora ako ne provodi postupak likvidacije u skladu sa odredbama Statuta i Zakona o udrugama.

Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Iznimno Udruga može provesti skraćeni postupak za prestanaka postojanja udruge sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

 

Članak 53.

U slučaju prestanka rada Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka preostala imovina predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve sukladno odluci Skupštine.

 

U slučaju prestanka rada Udruga će ostatak financijskih sredstava iz javnih izvora, u smislu odredbi članak 32. Zakona o udrugama, vratiti u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

 

X. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 54.

Spor / sukob u udruzi postoji ako se radi o postupcima članova koji onemogućavaju ili otežavaju rad Udruge. Članovi su dužni spor riješiti mirnim putem uz posredovanje Upravnog odbora koji primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

 

U koliko postupak mirenja ne uspije Upravni odbor može donijeti odluku o:

- izricanju opomene za lakšu povredu Udruge

- isključivanju iz Udruge radi teže povrede Udruge

 

Upravni odbor donosi odluku većinom glasova koja je konačna.

 

Članak 55.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

 

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

 

Članak 56.

Ukoliko spor / sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Upravnog odbora.

 

 

X.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 57.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruge.

U slučaju izmjena i dopuna Statuta, Upravni odbor utvrđuje pročišćeni tekst, kao i tumačenje drugih akata Udruge.

 

Upravni odbor ima ovlasti  uskladiti Statut s nomotehničkim i jezičnim principima, ukoliko to zahtijeva nadležno državno tijelo, te  izvršiti promjenu osnovnih podataka (promjena adrese sjedišta).

 

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje važiti Statut donesen na zasjedanju Skupštine  13. travnja 2007. godine, te njegova izmjena od  21. prosinca 2013. godine.

 

 

U Gornjem Jesenju, 23. rujna 2015.

 

                                                                                                PREDSJEDNICA UDRUGE

                                                                                                          Mirjana Janžek