Statut

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama ( N.N. br.88/01 i 11/02 ), Skupština Udruge  distrofičara Krapina usvojila je na Osnivačkoj skupštini održanoj 13. 04. 2007. godine usvojila je

S  T  A  T  U  T

UDRUGE DISTROFIČARA KRAPINA

I   OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge distrofičara Krapina (u daljnjem tekstu Udruge), o zastupanju, o ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu, o  pravima i obvezama članova, o upravljanju Udrugom, o tijelima Udruge, njihovu sastavu, ovlastima, načinu  odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i trajanju mandata, o stegovnom postupku, o udruživanju i ustrojstvenim oblicima Udruge, o imovini Udruge, načinu stjecanja imovine i raspolaganju s mogućom dobiti, o prestanku Udruge, te postupku s imovinom  u slučaju prestanka Udruge.

Članak 2.

Udruga nosi naziv: Udruga distrofičara Krapina.
Skraćeni naziv udruge glasi: UDK
Sjedište udruge je u Krapini, ulica Magistratska 12.
Engleski naziv Udruge je: Muscular dystrophy society of Krapina   
Udruga djeluje na području Krapinsko-zagorske županije.
Prema Registru, djelatnost Udruge je sa socijalno – humanitarnim ciljevima.

Članak 3.

Udruga distrofičara Krapina je neprofitna, nestranačka i  nevladina  udruga  koja djeluje u korist javnog dobra i kao pravna osoba registrirana pri Uredu za opću upravu Krapinsko-zagorske županije. Oblik je dobrovoljnog okupljanja i organiziranja aktivnosti osoba s  invaliditetom (osoba oboljelih od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti) radi zaštite i promicanja zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa i ciljeva, senzibiliziranju javnosti za specifične potrebe svojih članova i mogućnosti njihovog zadovoljenja bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 25mm. U vanjskom krugu pečata stoji ispis Udruga distrofičara Krapina, a u sredini međunarodni znak pristupačnosti.
Udruga ima i pečat pravokutnog oblika dužine 60 mm, širine 20 mm, unutar kojeg je ispisan puni naziv, sjedište i broj telefona-faxa Udruge.

Članak 5.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika , Udrugu zastupa i predstavlja dopredsjednik ili osoba po ovlaštenju predsjednika Udruge  ili  Upravnog odbora.

 

II   CILJEVI  I  DJELATNOST  UDRUGE

Članak 6.

Temeljni ciljevi Udruge su aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije  - da kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima - budu tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe, poštuje njihovo dostojanstvo i u cijelosti njihova ljudska prava.
Poseban cilj udruge je stvaranje partnerskih odnosa s lokalnom upravom i samoupravom radi ostvarivanja materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge.

Članak 7.

Temeljne ciljeve udruga ostvaruje obavljajući sljedeće djelatnosti:

 • inicira, planira i realizira programe koji promiču socijalnu, medicinsku, edukativnu i profesionalnu rehabilitaciju, te zapošljavanje članova,
 • sakuplja i širi informacije o životnim prilikama, te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života osoba s invaliditetom,
 • aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, obavlja prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, te daje upute, savjete i preporuke pri rješavanju problema svojih članova,
 • učlanjuje i vodi evidenciju o članstvu; animira osobe s invaliditetom, njihove srodnike i prijatelje te ugledne javne radnike da se učlanjuju u Udrugu,
 • aktivno sudjeluje, bilo neposrdno ili posredno putem nacionalnog saveza, u predlaganju novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom, inicira i predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa, te  pomaže članovima i njihovim obiteljima u ostvarivanju njihovih prava ( moralnih, ljudskih, materijalno- financijskih, obiteljskih ..)
 • organizira  stručne i edukativne, športske i rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge,
 • promiče umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge, te kulturno-zabavne programe,
 • pomaže moralno, stručno, materijalno ili financijski, inovatore i inicijatore originalnih izuma, ideja i programa na području promicanja kvalitete života osoba s invaliditetom,
 • u skladu s mogućnostima pomaže članove Udruge u provođenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, kod medicinske rehabilitacije, kod uklanjanja građevinsko-urbanističkih barijera, nabavke ili prilagodbe specijalnih pomagala i u drugim opravdanim prigodama,
 • pruža potporu znanstvenim istraživanjima od interesa za djelovanje Udruge kao i izdavačkoj djelatnosti koja promiče kvalitetu življenja osobama s invaliditetom,
 • surađuje s lokalnim, gradskim i državnim organima uprave i resornim subjektima koji su profesionalno, stručno pa i osobno vezani za rješavanje problematike osoba s invaliditetom,
 • obavlja poslove i zadatke koji su  u sklopu lokalne uprave, a preneseni u djelokrug rada Udruge ili ih grupa članova (sekcija) udruge postave kao obavezu pred svoju Udrugu radi zadovoljavanja potreba sveukupnog članstva a u iznimnim slučajevima i konkretnog člana;                                                            
 • surađuje sa srodnim udrugama osoba s invaliditetom radi razmjene iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta za članove,
 • surađuje s proizvođačima, serviserima i distributerima ortopedskih i drugih pomagala, te  specijaliziranim tvrtkama i subjektima spremnim na suradnju,
 • pomaže sve akcije u gradu i susjednim općinama na uklanjanju građevinsko-urbanističkih barijera te inicira i potiče akcije vezane za izgradnju, adaptaciju, preuređenje i opremanje objekata i ustanova namijenjenih liječenju i rehabilitaciji, zdravstvenom turizmu i odmoru, rekreaciji i športu, smještaju, stanovanju, školovanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom,
 • obavlja službu prijevoza za članove Udruge, koja se regulira posebnim pravilnikom,
 • obavlja i sve druge poslove koji su od interesa za Udrugu i njezine članove, te za sve osobe s invaliditetom

Članak 8.

Djelatnosti iz članka 7. Statuta, Udruga i njena tijela izvršavaju, razrađuju i konkretiziraju sukladno s programskom orijentacijom za mandatno razdoblje, godišnjim i višegodišnjim planovima i programima, kao i drugim planskim dokumentima.

III  JAVNOST  RADA  UDRUGE

Članak 9.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene ovim Statuom i pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge o svim značajnim događajima, pisanim izvješćima, informativnim glasilima, te putem sredstva javnog priopćavanja.

IV   ČLANSTVO

Članak 10.

Članom Udruge može postati pod jednakim uvjetima svaka osoba bez obzira na rasu, boju, spol, jezik, vjeroispovjest, narodnost, etničku pripadnost, političko i drugo uvjerenje, socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, vrstu i uzrok invalidnosti kao i stupanj oštećenja.    
Članstvo u udruzi može biti: redovno, pridruženo, nominalno i počasno.              .
Redovnim članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske obolio od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti.
Redovnim članom može postati i roditelj/staratelj malodobnog djeteta oboljelog od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti..
Pridruženim članom udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji stručnim radom, donacijom ili na neki drugi način pomaže rad Udruge i pruža pomoć osobama s invaliditetom bez prava odlučivanja u tijelima Udruge.
Nominalni članovi su maloljetne osobe, osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge.

Članak 11.

Odluku o primitku u redovno članstvo donosi predsjednik.
Odluku o dodjeli statusa pridruženog člana udruge donosi Upravni odbor.
Posebnom odlukom Skupština na prijedlog Upravnog odbora može proglasiti počasnim članom zaslužne pojedince ili donatore, koja se izdaje u pisanom obliku.
Popis članova udruge vodi se u registru članova i pomoćnim knjigama evidencije.

Članak 12.

Redovnim članovima udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 13.

Prava redovnih članova Udruge jesu:                        

 • da biraju i budu birani u organe i  tijela Udruge,
 • da neposredno ili posredno sudjeluju u radu i aktivnostima Udruge,
 • da traže podršku Udruge za ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih prava kao i specifičnih prava i zadovoljavanje specifičnih potreba,
 • da djeluju na ostvarenju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana,
 • da budu informirani o djelatnostima Udruge

Članak 14.

Dužnosti članova jesu:                     

 • da sukladno svojim sposobnostima, mogućnostima, interesima, te zajedničkom interesu Udruge, izvršavaju obveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima koje je usvojila ili im je pristupila Udruga,
 • da aktivno doprinose radu Udruge,
 • da u svojem neposrednom okruženju promiču interese osoba s invaliditetom i interese Udruge,
 • da štite ugled i čuvaju imovinu Udruge,
 • da plaćaju članarinu.

Članak 15.

Skupština određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.
Od obveze plaćanja članarine, mogu biti oslobođeni redovni članovi udruge temeljem podnošenja osobne zamolbe na početku svake godine, ukoliko su socijalno ugroženi, djeca, učenici, studenti i slično.
Odluku o oslobađanju redovnih članova od plaćanja članarine donosi Upravni odbor u roku od 30 dana od dana podnošenja zamolbe.

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje dragovoljnim istupom, smrću, brisanjem ili isključenjem.
Upravni odbor može brisati iz članstva onog člana koji  neopravdano dulje vrijeme - a najmanje godinu dana - bez opravdanog razloga ne ispunjava dužnosti redovnih članova Udruge. 
Upravni će odbor isključiti iz Udruge člana koji nije poštivao odredbe ovog Statuta i koji je grubo narušio ugled Udruge temeljem provedenog stegovnog postupka.
Odluka o isključenju iz članstva udruge donosi se većinom glasova članova Upravnog odbora.
Odluka o isključenju ili brisanju iz članstva dostavlja se članu pismenim putem uz obrazloženje, a on na istu ima pravo žalbe Skupštini Udruge.
Odluka Skupštine Udruge je konačna.

V.   UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Udrugom upravljaju članovi neposredno ili preko svojih izabranih zastupnika. Članovi upravljaju Udrugom neposredno osobnim izjašnjavanjima na sjednicama Skupštine

Članak 18.

Tijela udruge jesu:

Skupština
-     Upravni odbor

Predsjednik
Nadzorni odbor

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi članovi Udruge. U Skupštinu mogu biti birana do dva člana iz redova aktivista i suradnika različitih pofila stručnosti i zanimanja koji su svojim djelovanjem pridonijeli uspješnom izvršavanju ciljeva i zadataka Udruge.
Počasni članovi sudjeluju na Skupštini bez prava odlučivanja.
Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna
Skupština redovito zasjeda jedanput godišnje, a sjednica Izborne skupštine održava se svake četvrte godine, dok  se Izvanredna skupština saziva po potrebi.

Članak 20.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor udruge na vlastitu inicijativu. U odluci za sazivanje Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red, Poslovnik o radu Skupštine, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine, Nadzorni odbor ili jedan od ustrojbenih oblika Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.
Odluka o sazivanju Skupštine treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice.

Članak 21.

Skupštini predsjedava predsjednik udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, a potpisuje ga zapisničar, dva supotpisnika i predsjedatelj Skupštine.

Članak 22.

Skupština može raditi i pravovaljano odlučivati ako joj je nazočna natpolovična većina članova Skupštine. Ako odaziv nije natpolovičan u zakazano vrijeme, početak rada Skupštine odgađa se za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako je nazočno više od jedne četvrtine članova Skupštine.

Članak 23.

Zastupnici Skupštine izjašnjavaju se javnim glasovanjem, ukoliko nije Poslovnikom drugačije uređeno ili ne odluče da se glasuje tajno (izbor predsjednika, potpredsjednika, tajnika, članova Upravnog i Nadzornog odbora te Stegovne komisije).

Članak 24.

Skupština donosi odluke većinom glasova članova.
Dvotrećinska suglasnost članova Skupštine potrebna je:

 • za usvajanje Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna,
 • za donošenje odluke o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge,
 • za davanje ovlaštenja za predstavljanje ustrojstvenog oblika Udruge.

Članak 25.

Skupština udruge:

 • donosi Poslovnik o svom radu
 • donosi i mijenja Statut Udruge
 • donosi i mijenja program djelatnosti i planove rada
 • donosi financijski plan
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu i o materijalnom i financijskom poslovanju Udruge
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika Udruge
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Upravnog odbora
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli njene imovine
 • obavlja i druge poslove određene zakonima ili Statutom.

Članak 26.

Predsjednika udruge bira Skupština na mandat od četiri (4) godine na prijedlog Upravnog odbora.
Predsjednik udruge ujedno je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik zastupa udrugu, pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine i Upravnog odbora, brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njenih tijela, rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora, potpisuje dokumente koji materijalno obvezuju Udugu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u svim ga poslovima zamjenjuje dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik ili Upravni odbor.

Članak 27.

Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo Skupštine Udruge.
Upravni odbor ima pet (5) članova, uključujući predsjednika Udruge.                                                                                                               
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine. U Slučaju da za trajanje mandata pojedini članovi Upravnog odbora budu spriječeni sudjelovati u njegovu radu ili zbog bilo kojeg razloga odustanu od rada, Upravni odbor je ovlašten da umjesto tog člana kooptira drugog redovitog člana Udruge u sastav Upravnog odbora.
Upravni odbor može na upražnjeno mjesto kooptirati najviše dva (2) člana s mandatom do prve naredne Skupštine, kada se obavljaju izbori na upražnjena mjesta.

Članak 28.

Predsjednik udruge saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.
Upravni odbor može odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 29.

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Udruge kojoj podnosi  izvješće o svom radu. Svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

Članak 30.

Upravni odbor:

 • saziva Skupštinu udruge
 • utvrđuje prijedlog programa rada, Poslovnika i Statuta koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćenje
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • upravlja sredstvima i imovinom Udruge
 • podnosi izvješće o radu Skupštini Udruge,
 • verificira mandat predstavnika Udruge u saveze ili zajednice srodnih udruga
 • imenuje komisije i stručna tijela po potrebi, te im određuje zadatke
 • donosi opće akte Udruge po ovlasti Skupštine
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima udruge.
 • donosi odluku o zapošljavanju stručnih djelatnika u Udruzi

Članak 31.

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge. 

Članak 32.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana i zamjenika članova, koje bira Skupština udruge iz sastava redovnih članova, a predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora iz svog sastava.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.
Ako član Nadzornog odbora iz nekog razloga ne može obnašati svoju dužnost (bolest, smrt, preselenje..), Upravni odbor će na njegovo mjesto kooptirati zamjenika do prve Skupštine.                                                                                                        
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a odluke se donose većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članak 33.

Upravni odbor može povremeno ili trajno uposliti ili na drugi način u skladu sa zakonom angažirati potrebne djelatnike za obavljanje stručnih ili administrativnih poslova u udruzi.
Međusobna prava, obaveze i odgovornosti djelatnika stručne službe i udruge utvrđuju se Ugovorom o radu koji zaključuje svaki pojedini djelatnik s udrugom koju zastupa predsjednik udruge.
Radom Stručne službe rukovodi predsjednik i odgovoran je za njezin rad..
Financijska sredstva za angažiranje djelatnika stručne službe osigurava Udruga.

VI  STEGOVNI POSTUPAK 

Članak 35.

Članovi Upravnog odbora, komisije i drugih radnih tijela  za svoj rad odgovorni su organu koji ih je izabrao, odnosno imenovao.
Svaki član organa ili radnih tijela odgovoran je pojedinačno za svoj rad i za rad organa ili radnog tijela kojeg je član.
Ako članovi organa i radnih tijela svoje dužnosti i obaveze obavljaju u suprotnosti s odredbama  Statuta i drugih općih akata Udruge ili se nemarno odnose prema preuzetim obvezama, može se pokrenuti postupak za opoziv pojedinog člana ili stegovni postupak.
Postupak za opoziv ili stegovni postupak može se pokrenuti na zahtjev Nadzornog odbora ili najmanje deset (10) članova Skupštine putem Stegovne komisije koju po potrebi imenuje Upravni odbor.

Članak 36.

Upravni odbor imenuje  tri (3) člana Stegovne komisije Stegovna komisija donosi Poslovnik o svom radu. 
Ako član Stegovne komisije iz nekog razloga ne može obnašati svoju dužnost (bolest, smrt, preselenje..), Upravni odbor će na njegovo mjesto kooptirati drugog člana. 
Stegovna komisija vodi postupak i predlaže mjere Upravnom odboru koji može izreći stegovnu mjeru opomene ili isključenja iz Udruge.
Odluke o stegovnom postupku donose se većinom članova Upravnog odbora.

Članak 37.

Protiv odluke Upravnog odbora u stegovnom postupku može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini udruge, koja će svoju konačnu odlluku donijeti na svojoj prvoj sjednici.

VII   UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 38.

Ustrojstveni oblici Udruge su sekcije ukoliko se za njih ukaže potreba.   
Svaka sekcija je zastupljena s najmanje jednim (1) predstavnikom u Upravnom odboru.

Članak 39.

Udruga se može udružiti u nacionalni savez.  Putem nacionalnog saveza ostvaruje se kontakt sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetomn Hrvatske, europskim i svjetskim asocijacijama, dok Udruga ostvaruje međunarodnu suradnju s udrugama istog ili sličnog nivoa organiziranja.
Odluku o udruživanju i izboru delegata donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.                

Članak 40.

Redovni članovi Udruge, zbog ostvarivanja posebnih interesa mogu po svom nahođenju i dragovoljno osnivati ogranke (podružnice, sekcije, klubove i druga tijela) na području Krapinsko-zagorske  županije, bez statusa pravne osobe.
Cilj osnivanja ogranka (podružnice, sekcije, kluba ili drugih tijela) može biti lakše i efikasnije rješavanje specifičnih poblema članova prema mjestu stanovanja ili organiziranje različitih aktivnosti (športskih, kulturnih, edukativnih, uslužnih i sl.).

Članak 41.

Inicijativu za osnivanje ustrojstvenog oblika Udruge trebaju dati najmanje tri  redovna člana Udruge.
Pokrenuta inicijativa o osnivanju ustrojstvenog oblika udruge ostvaruje se uz pomoć i podršku Upravnog odbora.
Odluku o davanju ovlaštenja za predstavljanje ustrojstvenog oblika Udruge donosi Skupština udruge na mandat od četiri (4) godine.

Ustrojstveni oblici Udruge imaju svoje programe (koji su sastavni dio cjelovitog programa Udruge i mogu se donijeti sukladno ovom Statutu), pravila o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada koje donose članovi u skladu s programom rada Udruge i ovim Statutom.

VIII   IMOVINA UDRUGE I  NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 42.

Imovina udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, te prava i obaveze Udruge.

Članak 43.

Udruga stječe imovinu:

 • od prihoda iz proračuna lokalne samouprave i lokalne uprave i samouprave
 • od prihoda iz proračuna države,
 • od sudjelovanja u radu na projektima i programima,
 • od vlastite gospodarske djelatnosti
 • od drugih vlastitih aktivnosti (priredbe, sponzorstva, tombole i sl.)                                                                  
 • od donacija i dotacija
 • od članarine
 • od dobrovoljnih priloga i darova                                                                 
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 44.

Sredstva Udruge raspoređuju se okvirno financijskim planom za svaku kalendarsku godinu.
Imovinom Udruge raspolaže Upravni odbor prema odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge.

IX   PRESTANAK  UDRUGE

Članak 45.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruge, nakon namire vjerovnika, preostala će imovina pripasti  njenom sljedniku ili članovima udruge. 

Članak 46.

U slučaju prestanka rada na temelju odluke Skupštine, ista  donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

X   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje.
Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruge, a tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruge.

Članak  48.

Ovaj Statut usvojen je na Osnivačkoj skupštini Udruge, dana 13. 04. 2007. godine

Članak  49.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Krapini, 13. travanj 2007.

 

                                                                                                  
PREDSJEDNICA UDRUGE

M.P.                   Mirjana Janžek